Prvo starostno obdobje

Cena za prvo starostno obdobje (od 11. meseca do 3. leta starosti) v Občini Škofja Loka je 617,31€. Starši, ki vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca prejmejo odločbo od CSD v kateri piše v kolikšni meri bodo morali plačati vrtec, v kolikšni meri pa jim bo stroške krila občina ali država. Občina in MIZŠ tako prevzameta del starševskih stroškov nase. Cena Ker je Vrtec Sončni žarek zasebni vrtec so starši upravičeni le do 85% subvencije občinskega deleža s strani občine. Cena, ki jo starši prejmejo na položnici je torej sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda po odločbi CSD), občinskega deleža (ki ga občina plača le v 85%), manjkajočih 15% do polne občinske cene (tako se doseže ceno državnega vrtca) ter dodatka za razliko do cene našega vrtca (v povprečju za 1. starostno obdobje) 64,85€ (v to so vključeno investicijska sredstva, amortizacija, program in nadstandard – kar nam prav tako ne pripada iz občinskih sredstev).

Cena za 2. in 3. otroka je tudi v našem zavodu nižja, vendar žal drugi in tretji otrok nista brezplačna kot v državnih vrtcih. Ker smo zasebni zavod, družine vpisanih otrok lahko iz občinskega proračuna prejmete le 85% sredstev. Manjkajočih 15% do polne cene in razliko med občinsko in našo ceno še vedno plačajo starši. Cena za drugega in tretjega otroka je torej veliko nižja kot pred tem zakonom, ne gre pa za popolno oprostitev plačila. Upamo, da se morda v prihodnosti tudi na tem področju kaj spremeni.

Vsaka družina je zgodba zase, saj imajo družine različno število otrok, različnih starosti, so različnih dohodkovnih razredov, prihajajo iz različnih občin. Zato skoraj vsaka družina prejema drugačno vsoto pri plačilu položnice. V kolikor vas zanima točen izračun za vašo družino se obrnite na pisarno vrtca.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek staršev zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu (po odločbi).

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni otroka najmanj 15 do največ 60 dni, lahko na Občini Škofja Loka zaprosite za delno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni otroka. Obrazec najdete v e-pisarni na naši spletni strani.Prošnjo je potrebno oddati najkasneje 8 dni po opravljenem zdravljenju na predpisanem obrazcu, s priloženim potrdilom otrokovega zdravnika.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo. Na podlagi vloge CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.

Višina plačila se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi z neto povprečno plačo na zaposlenega v RS.

Za otroke, ki so vključeni v vrtec sredi tekočega leta oz. med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši vlogo oddajo najkasneje 14 dni pred predvideno vključitvijo.

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru zaračunamo zamudne obresti in pričnemo s postopkom za izterjavo pri pristojnem sodišču.

Prosimo, da upoštevate poslovni čas vrtca, v primeru zamude pri odhodu otroka domov, se plača zamudna ura.

V primeru izpisa, je potrebno le – tega pisno, na obrazcu vrtca, najaviti najmanj 30 dni prej.

Občinski sklep o cenah 11-2023

Cene vrtcev v drugih občinah

Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

1. do 200,78€ – 0%
2. od 200,79€ do 334,64€ – 10%
3. od 334,65€ do 401,58€ – 20%
4. od 401,59€ do 468,50€ – 30%
5. od 468,51€ do 591,22€ – 35%
6. od 591,23€ do 713,91€ – 43%
7. od 713,92€ do 914,71€ – 53%
8. od 914,72€ do 1.104,33€ – 66%
9. od 1.104,34€ – 77%

Prvi otrok

1. dohodkovni razred – 0 %
2. dohodkovni razred – 10 %
3. dohodkovni razred – 20 %
4. dohodkovni razred – 30 %
5. dohodkovni razred – 35 %
6. dohodkovni razred – 43 %
7. dohodkovni razred – 53 %
8. dohodkovni razred – 66 %
9. dohodkovni razred – 77 %

Drugi in tretji otrok

(15% + program)

1. dohodkovni razred – 0 %
2. dohodkovni razred – 10 %
3. dohodkovni razred – 20 %
4. dohodkovni razred – 30 %
5. dohodkovni razred – 35 %
6. dohodkovni razred – 43 %
7. dohodkovni razred – 53 %
8. dohodkovni razred – 66 %
9. dohodkovni razred – 77 %

 

Drugo starostno obdobje

Cena za prvo starostno obdobje (od 3. do 6. leta starosti) v Občini Škofja Loka je 455,03€. Starši, ki vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca prejmejo odločbo od CSD v kateri piše v kolikšni meri bodo morali plačati vrtec, v kolikšni meri pa jim bo stroške krila občina ali država. Občina in MIZŠ tako prevzameta del starševskih stroškov nase. Cena Ker je Vrtec Sončni žarek zasebni vrtec so starši upravičeni le do 85% subvencije občinskega deleža s strani občine. Cena, ki jo starši prejmejo na položnici je torej sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda po odločbi CSD), občinskega deleža (ki ga občina plača le v 85%), manjkajočih 15% do polne občinske cene (tako se doseže ceno državnega vrtca) ter dodatka za razliko do cene našega vrtca (v povprečju za 1. starostno obdobje) 55,66€ (v to so vključeno investicijska sredstva, amortizacija, program in nadstandard – kar nam prav tako ne pripada iz občinskih sredstev).

Cena za 2. in 3. otroka je tudi v našem zavodu nižja, vendar žal drugi in tretji otrok nista brezplačna kot v državnih vrtcih. Ker smo zasebni zavod, družine vpisanih otrok lahko iz občinskega proračuna prejmete le 85% sredstev. Manjkajočih 15% do polne cene in razliko med občinsko in našo ceno še vedno plačajo starši. Cena za drugega in tretjega otroka je torej veliko nižja kot pred tem zakonom, ne gre pa za popolno oprostitev plačila. Upamo, da se morda v prihodnosti tudi na tem področju kaj spremeni.

Vsaka družina je zgodba zase, saj imajo družine različno število otrok, različnih starosti, so različnih dohodkovnih razredov, prihajajo iz različnih občin. Zato skoraj vsaka družina prejema drugačno vsoto pri plačilu položnice. V kolikor vas zanima točen izračun za vašo družino se obrnite na pisarno vrtca.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek staršev zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu (po odločbi).

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni otroka najmanj 15 do največ 60 dni, lahko na Občini Škofja Loka zaprosite za delno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni otroka. Obrazec najdete v e-pisarni na naši spletni strani. Prošnjo je potrebno oddati najkasneje 8 dni po opravljenem zdravljenju na predpisanem obrazcu, s priloženim potrdilom otrokovega zdravnika.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo. Na podlagi vloge CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.

Višina plačila se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi z neto povprečno plačo na zaposlenega v RS.

Za otroke, ki so vključeni v vrtec sredi tekočega leta oz. med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši vlogo oddajo najkasneje 14 dni pred predvideno vključitvijo.

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru zaračunamo zamudne obresti in pričnemo s postopkom za izterjavo pri pristojnem sodišču.

Prosimo, da upoštevate poslovni čas vrtca, v primeru zamude pri odhodu otroka domov, se plača zamudna ura.

V primeru izpisa, je potrebno le – tega pisno, na obrazcu vrtca, najaviti najmanj 30 dni prej.

Občinski sklep o cenah 11-2023

Cene vrtcev v drugih občinah

Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

1. do 200,78€ – 0%
2. od 200,79€ do 334,64€ – 10%
3. od 334,65€ do 401,58€ – 20%
4. od 401,59€ do 468,50€ – 30%
5. od 468,51€ do 591,22€ – 35%
6. od 591,23€ do 713,91€ – 43%
7. od 713,92€ do 914,71€ – 53%
8. od 914,72€ do 1.104,33€ – 66%
9. od 1.104,34€ – 77%

Prvi otrok

1. dohodkovni razred – 0 %
2. dohodkovni razred – 10 %
3. dohodkovni razred – 20 %
4. dohodkovni razred – 30 %
5. dohodkovni razred – 35 %
6. dohodkovni razred – 43 %
7. dohodkovni razred – 53 %
8. dohodkovni razred – 66 %
9. dohodkovni razred – 77 %

Drugi in tretji otrok

(15% + program)

1. dohodkovni razred – 0 %
2. dohodkovni razred – 10 %
3. dohodkovni razred – 20 %
4. dohodkovni razred – 30 %
5. dohodkovni razred – 35 %
6. dohodkovni razred – 43 %
7. dohodkovni razred – 53 %
8. dohodkovni razred – 66 %
9. dohodkovni razred – 77 %