Prvo starostno obdobje

Cena za prvo starostno obdobje (od 11. meseca do 3. leta starosti) v Vrtcu Sončni žarek je 560,10 EUR (Občinska cena je 527,75€). Ker je vrtec zaseben je upravičen le do 85% subvencije s strani države. Primanjkljaj sredstev si moramo zagotoviti sami. Cena je zato sestavljena iz občinske cene, manjkajočih 15% do polne občinske cene (tako dosežemo javno ceno vrtca) ter dodatka na ceno za investicijo, amortizacijo in program (kar nam prav tako ne pripada iz občinskih sredstev).

Sestava cene: za prvega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa; za drugega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene h kateri 70% delež prispeva ministrstvo, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa; za tretjega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene h kateri ministrstvo prispeva 100% delež, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa. Višino cene našega programa se izračuna sorazmerno glede na višino 15%, ki jih starš doplača do razlike od javne cene. Nižji kot je dohodkovni razred, nižje je to doplačilo. Za ta ukrep smo se odločili tudi, ker podpiramo velike družine.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek staršev zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu (po odločbi).

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni otroka najmanj 15 do največ 60 dni, lahko na Občini Škofja Loka zaprosite za delno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni otroka. Prošnjo je potrebno oddati najkasneje 8 dni po opravljenem zdravljenju na predpisanem obrazcu, s priloženim potrdilom otrokovega zdravnika.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo. Na podlagi vloge CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.

Višina plačila se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi z neto povprečno plačo na zaposlenega v RS.

Za otroke, ki so vključeni v vrtec sredi tekočega leta oz. med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši vlogo oddajo najkasneje 14 dni pred predvideno vključitvijo.

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru zaračunamo zamudne obresti in pričnemo s postopkom za izterjavo pri pristojnem sodišču.

Prosimo, da upoštevate poslovni čas vrtca, v primeru zamude pri odhodu otroka domov, se plača zamudna ura.

V primeru izpisa, je potrebno le – tega pisno, na obrazcu vrtca, najaviti najmanj 30 dni prej.

Prvi otrok

1. dohodkovni razred – 0 %
2. dohodkovni razred – 10 %
3. dohodkovni razred – 20 %
4. dohodkovni razred – 30 %
5. dohodkovni razred – 35 %
6. dohodkovni razred – 43 %
7. dohodkovni razred – 53 %
8. dohodkovni razred – 66 %
9. dohodkovni razred – 77 %

Drugi otrok

(-70% + 15% + program)

1. dohodkovni razred – 0 %
2. dohodkovni razred – 10 %
3. dohodkovni razred – 20 %
4. dohodkovni razred – 30 %
5. dohodkovni razred – 35 %
6. dohodkovni razred – 43 %
7. dohodkovni razred – 53 %
8. dohodkovni razred – 66 %
9. dohodkovni razred – 77 %

Tretji otrok in naprej

(-100% + 15% + program)

1. dohodkovni razred – 0 %
2. dohodkovni razred – 10 %
3. dohodkovni razred – 20 %
4. dohodkovni razred – 30 %
5. dohodkovni razred – 35 %
6. dohodkovni razred – 43 %
7. dohodkovni razred – 53 %
8. dohodkovni razred – 66 %
9. dohodkovni razred – 77 %

Drugo starostno obdobje

Cena za drugo starostno obdobje (po dopolnjenem 3. letu starosti) v Vrtcu Sončni žarek je 402€ (Občinska cena je 383,61€). Ker je vrtec zaseben je upravičen le do 85% subvencije s strani države. Primanjkljaj sredstev si moramo zagotoviti sami. Cena je zato sestavljena iz občinske cene, manjkajočih 15% do polne občinske cene (tako dosežemo javno ceno vrtca) ter dodatka na ceno za investicijo, amortizacijo in program (kar nam prav tako ne pripada iz občinskih sredstev).

Sestava cene: za prvega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa; za drugega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene h kateri 70% delež prispeva ministrstvo, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa; za tretjega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene h kateri ministrstvo prispeva 100% delež, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa. Višino cene našega programa se izračuna sorazmerno glede na višino 15%, ki jih starš doplača do razlike od javne cene. Nižji kot je dohodkovni razred, nižje je to doplačilo. Za ta ukrep smo se odločili tudi, ker podpiramo velike družine.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek staršev zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu (po odločbi).

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni otroka najmanj 15 do največ 60 dni, lahko na Občini Škofja Loka zaprosite za delno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni otroka. Prošnjo je potrebno oddati najkasneje 8 dni po opravljenem zdravljenju na predpisanem obrazcu, s priloženim potrdilom otrokovega zdravnika.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo. Na podlagi vloge CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.

Višina plačila se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi z neto povprečno plačo na zaposlenega v RS.

Za otroke, ki so vključeni v vrtec sredi tekočega leta oz. med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši vlogo oddajo najkasneje 14 dni pred predvideno vključitvijo.

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru zaračunamo zamudne obresti in pričnemo s postopkom za izterjavo pri pristojnem sodišču.

Prosimo vas, da upoštevate poslovni čas vrtca, v primeru zamude pri odhodu otroka domov, se plača zamudna ura.

V primeru izpisa, je potrebno le – tega pisno, na obrazcu vrtca, najaviti najmanj 30 dni prej.

Prvi otrok

1. dohodkovni razred – 0 %
2. dohodkovni razred – 10 %
3. dohodkovni razred – 20 %
4. dohodkovni razred – 30 %
5. dohodkovni razred – 35 %
6. dohodkovni razred – 43 %
7. dohodkovni razred – 53 %
8. dohodkovni razred – 66 %
9. dohodkovni razred – 77 %

Drugi otrok

(-70% + 15% + program)

1. dohodkovni razred – 0 %
2. dohodkovni razred – 10 %
3. dohodkovni razred – 20 %
4. dohodkovni razred – 30 %
5. dohodkovni razred – 35 %
6. dohodkovni razred – 43 %
7. dohodkovni razred – 53 %
8. dohodkovni razred – 66 %
9. dohodkovni razred – 77 %

Tretji otrok in naprej

(-100% + 15% + program)

1. dohodkovni razred – 0 %
2. dohodkovni razred – 10 %
3. dohodkovni razred – 20 %
4. dohodkovni razred – 30 %
5. dohodkovni razred – 35 %
6. dohodkovni razred – 43 %
7. dohodkovni razred – 53 %
8. dohodkovni razred – 66 %
9. dohodkovni razred – 77 %