Prvo starostno obdobje

Cena za prvo starostno obdobje (od 11. meseca do 3. leta starosti) v Vrtcu Sončni žarek je 547,10 EUR (Občinska cena je 516,81€). Ker je vrtec zaseben je upravičen le do 85% subvencije s strani države. Primanjkljaj sredstev si moramo zagotoviti sami. Cena je zato sestavljena iz občinske cene, manjkajočih 15% do polne občinske cene ter dodatka na ceno za investicijo in amortizacijo (kar nam prav tako ne pripada iz občinskih sredstev).

Sestava cene: za prvega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa; za drugega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene h kateri 70% delež prispeva ministrstvo, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa; za tretjega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene h kateri ministrstvo prispeva 100% delež, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa. Ker bi cene po neposrednem izračunu bile previsoke, naš vrtec že od leta 2011 v skoraj vseh razredih upošteva popuste (od 1% do 60%). Z vsakim otrokom je popust večji. To se še posebej vidi na primeru 2. in 3. otroka, še posebej slednji imajo uravnoteženo plačilo, saj bi klasični izračun pomenil, da starši z najmanjšimi prihodki morajo plačati skoraj štirikrat več za tretjega otroka kot starši v najvišjem razredu. Za ta ukrep smo se odločili, ker podpiramo velike družine.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek staršev zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu (po odločbi).

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni otroka najmanj 15 do največ 60 dni, lahko na Občini Škofja Loka zaprosite za delno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni otroka. Prošnjo je potrebno oddati najkasneje 8 dni po opravljenem zdravljenju na predpisanem obrazcu, s priloženim potrdilom otrokovega zdravnika.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo. Na podlagi vloge CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.

Višina plačila se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi z neto povprečno plačo na zaposlenega v RS.

Za otroke, ki so vključeni v vrtec sredi tekočega leta oz. med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši vlogo oddajo najkasneje 14 dni pred predvideno vključitvijo.

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru zaračunamo zamudne obresti in pričnemo s postopkom za izterjavo pri pristojnem sodišču.

Prosimo, da upoštevate poslovni čas vrtca, v primeru zamude pri odhodu otroka domov, se plača zamudna ura.

V primeru izpisa, je potrebno le – tega pisno, na obrazcu vrtca, najaviti najmanj 30 dni prej.

Prvi otrok
Nova cena od 1. 3. 2019
1. dohodkovni razred – 0 %    107,82
2. dohodkovni razred – 10 %  151,74
3. dohodkovni razred – 20 %  195,67
4. dohodkovni razred – 30 %  237,21
5. dohodkovni razred – 35 %  258,95
6. dohodkovni razred – 43 %  290,78
7. dohodkovni razred – 53 %  333,83
8. dohodkovni razred – 66 %  385,81
9. dohodkovni razred – 77 %  432,69

Drugi otrok
Nova cena od 1. 3. 2019
1. dohodkovni razred – 0 %      79,78
2. dohodkovni razred – 10 %    88,99
3. dohodkovni razred – 20 %    97,42
4. dohodkovni razred – 30 %  108,79
5. dohodkovni razred – 35 %  117,40
6. dohodkovni razred – 43 %  125,62
7. dohodkovni razred – 53 %  136,99
8. dohodkovni razred – 66 %  154,21
9. dohodkovni razred – 77 %  160,81

Tretji otrok in naprej
Nova cena od 1. 3. 2019
1. dohodkovni razred – 0 %     43,13
2. dohodkovni razred – 10 %   44,03
3. dohodkovni razred – 20 %   44,31
4. dohodkovni razred – 30 %   44,82
5. dohodkovni razred – 35 %   45,18
6. dohodkovni razred – 43 %   46,18
7. dohodkovni razred – 53 %   46,71
8. dohodkovni razred – 66 %   47,02
9. dohodkovni razred – 77 %   48,12

Drugo starostno obdobje

Cena za drugo starostno obdobje (po dopolnjenem 3. letu starosti) v Vrtcu Sončni žarek je 388 € (Občinska cena je 373,21 €). Ker je vrtec zaseben je upravičen le do 85% subvencije s strani države. Primanjkljaj sredstev si moramo zagotoviti sami. Cena je zato sestavljena iz občinske cene, manjkajočih 15% do polne cene javnega vrtca ter dodatka na ceno za investicijo in amortizacijo (kar nam prav tako ne pripada iz občinskih sredstev).

Sestava cene: za prvega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa; za drugega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene h kateri 70% delež prispeva ministrstvo, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa; za tretjega otroka je cena sestavljena iz starševskega deleža (odvisno od razreda) občinske cene h kateri ministrstvo prispeva 100% delež, deleža, ki ga plača občina (v višini do 85% javne cene), manjkajočih 15% ter razlike med ceno javnega in našega programa. Ker bi cene po neposrednem izračunu bile previsoke, naš vrtec že od leta 2011 v skoraj vseh razredih upošteva popuste (od 1% do 60%). Z vsakim otrokom je popust večji. To se še posebej vidi na primeru 2. in 3. otroka, še posebej slednji imajo uravnoteženo plačilo, saj bi klasični izračun pomenil, da starši z najmanjšimi prihodki morajo plačati skoraj štirikrat več za tretjega otroka kot starši v najvišjem razredu. Za ta ukrep smo se odločili, ker podpiramo velike družine.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek staršev zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu (po odločbi).

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni otroka najmanj 15 do največ 60 dni, lahko na Občini Škofja Loka zaprosite za delno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni otroka. Prošnjo je potrebno oddati najkasneje 8 dni po opravljenem zdravljenju na predpisanem obrazcu, s priloženim potrdilom otrokovega zdravnika.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo pri pristojnem Centru za socialno delo. Na podlagi vloge CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o tem obvesti starše in vrtec.

Višina plačila se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi z neto povprečno plačo na zaposlenega v RS.

Za otroke, ki so vključeni v vrtec sredi tekočega leta oz. med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši vlogo oddajo najkasneje 14 dni pred predvideno vključitvijo.

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru zaračunamo zamudne obresti in pričnemo s postopkom za izterjavo pri pristojnem sodišču.

Prosimo vas, da upoštevate poslovni čas vrtca, v primeru zamude pri odhodu otroka domov, se plača zamudna ura.

V primeru izpisa, je potrebno le – tega pisno, na obrazcu vrtca, najaviti najmanj 30 dni prej.

Prvi otrok
Nova cena od 1. 3. 2019
1. dohodkovni razred – 0 %    105,65
2. dohodkovni razred – 10 %  137,38
3. dohodkovni razred – 20 %  169,10
4. dohodkovni razred – 30 %  200,82
5. dohodkovni razred – 35 %  216.68
6. dohodkovni razred – 43 %  242,06
7. dohodkovni razred – 53 %  271,05
8. dohodkovni razred – 66 %  311,87
9. dohodkovni razred – 77 %  346,42

Drugi otrok
Nova cena od 1. 3. 2019
1. dohodkovni razred – 0 %      78,18
2. dohodkovni razred – 10 %    87,89
3. dohodkovni razred – 20 %    98,15
4. dohodkovni razred – 30 %  108,98
5. dohodkovni razred – 35 %  118,98
6. dohodkovni razred – 43 %  129,72
7. dohodkovni razred – 53 %  135,32
8. dohodkovni razred – 66 %  142,60
9. dohodkovni razred – 77 %  148,76

Tretji otrok in naprej
Nova cena od 1. 3. 2019
1. dohodkovni razred – 0 %     52,83
2. dohodkovni razred – 10 %   53,03
3. dohodkovni razred – 20 %   54,78
4. dohodkovni razred – 30 %   55,09
5. dohodkovni razred – 35 %   56,80
6. dohodkovni razred – 43 %   57,92
7. dohodkovni razred – 53 %   58,51
8. dohodkovni razred – 66 %   59,09
9. dohodkovni razred – 77 %   60,05